Parkeren in de wijk (vervolg)

Van de gemeente kreeg het bestuur de volgende mail:

Op dinsdag 25 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de nadere uitwerking van betaald parkeren in de schilwijken van Leiden. De uitwerking wordt als voorstel naar de gemeenteraad gestuurd, en is een eerste antwoord op de raadsmoties van 16 oktober jl.
Graag informeren wij u met deze mail over de belangrijkste punten van de uitwerking.

Eén zone in de schilwijken
De raad heeft op 16 oktober jl. een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het instellen van één vergunningzone in de schilwijken (zone B). Hierdoor kan straks met één vergunning binnen de hele schil rondom de binnenstad worden geparkeerd. Op 25 november jl. heeft het college het hanteren van één zone in de schilwijken bevestigd in de nadere uitwerking. Tevens krijgen binnenstad bewoners straks de mogelijkheid om met hun vergunning voor zone A in de schilwijken te parkeren.

Bezoekersregeling
Het college stelt voor om een tijdelijke bezoekerspas voor de schilwijken uit te geven, totdat digitalisering van parkeren is ingevoerd. Deze bezoekerspas is 24/7 geldig en kan worden gekocht voor € 50 per jaar. Naast de bezoekerspas kunnen bewoners binnen de schil bezoekerskraskaarten aanschaffen voor € 1 per stuk. Deze kraskaarten zijn maximaal vier uur geldig. Na invoering van digitalisering volgt een nieuwe bezoekersregeling voor zowel het centrum als de schilwijken. De kraskaart en onbeperkte bezoekerspas komen dan te vervallen.
N.B. Wilt u meer weten over digitalisering van parkeren, lees dit nieuwsbericht op de website van de gemeente.

Venstertijden
Het college stelt drie verschillende gebieden voor venstertijden voor. In de bijlage staan de drie gebieden aangegeven. In alle schilwijken is de zondag vrij parkeren. Daar waar met name werknemers en treinforensen de parkeeroverlast veroorzaken, wordt de zaterdag ook vrij parkeren.
Het collegevoorstel voor venstertijden – de perioden dat betaald parkeren geldt – is als volgt:
· Centrum (gebied A) blijft ongewijzigd, namelijk maandag tot en met zaterdag 09.00 - 21.00 uur en zondag 13.00 - 21.00 uur
· Binnenschil (gebied B1) maandag tot en met zaterdag 09.00 - 19.30 uur, zondag vrij parkeren
· Buitenschil (gebied B2) maandag tot en met vrijdag 09.00 - 19.30 uur, zaterdag en zondag vrij parkeren
Zone B1 en B2 vormen samen de schilwijken, oftewel zone B.

Dubbeltjes parkeren
In de buitenschil (B2) stelt het college voor om het eerste uur parkeren € 0,10 te rekenen. Voor de daaropvolgende uren geldt tijdens de venstertijden het normale tarief van € 2 per uur. Diverse bovenwijkse voorzieningen, zoals (sport)verenigingen en bedrijventerreinen zijn gevestigd binnen deze schil. Bezoekers van de genoemde functies kunnen hier het eerste uur tegen een gereduceerd tarief staan. Daarnaast geldt dat in deze gebieden in de weekenden gratis geparkeerd wordt.
Winkelcentrum de Luifelbaan wordt als specifieke bovenwijkse voorziening beschouwd. Daar wijst het college een aantal parkeerplaatsen aan waar de eerste twee uur voor € 0,10 per uur kan worden geparkeerd.

Werknemers en verenigingen
Tot slot stelt het college voor om het tarief van de werknemersvergunning in de schil te verlagen naar € 35 per kwartaal, en de eindtijd van de vergunning te verruimen, van 18.00 uur naar 19.30 uur (Zone B) of 21.00 uur (Zone A). Voor het verenigingskader wordt een vergunning ingesteld, waarbij verenigingen aanspraak kunnen maken op twee vergunningen voor bijvoorbeeld bestuursleden of vrijwilligers.

Via onderstaande link is het gehele voorstel van B&W, inclusief de kaart met venstertijden te downloaden.
http://gemeente.leiden.nl/bestuur/collegebesluiten/actie/college/datum/2...

Planning en proces
Nu het college heeft ingestemd met de uitwerking, is de volgende stap behandeling van het voorstel in de gemeenteraad op donderdag 18 december. Vervolgens stelt het college van B&W begin 2015 een ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit vast. In deze besluiten staat op welke plaatsen en tijdstippen straks betaald parkeren geldt, en dat de blauwe zones worden opgeheven. Voordat deze collegebesluiten definitief worden vastgesteld, kunnen belanghebbenden hun reactie aan B&W kenbaar maken. In 2015 zal de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit nemen over de soorten vergunningen en de parkeer- en vergunningtarieven. De start van de uitvoering op straat staat gepland voor medio 2015. De uitvoering zoals nieuwe verkeersborden, parkeerautomaten, vergunningensysteem, opheffen blauwe zone, vindt niet in één keer plaats, maar in fasen.

Klankbordgroep
Binnenkort ontvangen vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers in de stad een uitnodiging om deel te nemen aan de nieuw op te richten Klankbordgroep Parkeren. Deze klankbordgroep wordt gevraagd om mee te denken over de uitvoering van parkeerprojecten, zoals de uitbreiding betaald parkeren en digitalisering parkeren. Het signaleren van knelpunten, het meedenken met oplossingen en evalueren van de (nieuwe) situatie zijn belangrijke onderwerpen op de agenda. We streven naar een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit heel Leiden.

Mocht u nog vragen hebben over deze mail dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens
Met vriendelijke groet,
Christien Jordaan

Projectleider Uitbreiding Parkeerregulering
Gemeente Leiden

c.jordaan@leiden.nl
071 - 516 5137
(woensdag afwezig)